Vennootschapsbelastingplicht voor Provincies en Gemeenten

Posted by Andrew Faber on 20-4-16 13:09
Find me on:

Gemeentefinancin-en-CODA.pngOp 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties ingevoerd. De Wet op de vennootschapsbelasting (Vbp) is zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) worden onderworpen als private ondernemingen. De aanpassingen hebben tot doel een gelijk speelveld te creëren tussen partijen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die de Europese Commissie, vanuit een oogpunt van staatssteun, heeft geuit tegen de op dit moment geldende ruime Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen.

Door deze wetswijziging vallen activiteiten waarvoor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen als ondernemer optreden onder de Vpb. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn de grondexploitatie, de exploitatie van sportaccommodaties en parkeergarages. Nadat is vastgesteld welke (geclusterde) activiteit(-en) er zijn, vindt de ondernemingstoets plaats.

Om te bepalen of er sprake is van een ondernemersactiviteit die vpb-plichtig is moeten deze activiteiten getoetst worden aan de volgende criteria:

  • Er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal.
  • Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer. Hierbij wordt (potentieel) in concurrentie
  • getreden met onbeperkt belastingplichtigen.
  • Er worden structurele overschotten behaald (winststreven). Structureel verlieslatende activiteiten
  • vormen géén onderneming, ook niet als in concurrentie wordt getreden.

Wordt aan alle bovenstaande criteria voldaan dan is er sprake van een ondernemersactiviteit die belastingplichtig is voor de Vpb. Er is sprake van een tarief van 20% voor bedragen tot € 200.000 daarboven 25%. Verliezen kunnen worden verrekend met winsten van één voorafgaand jaar (carry-back) en negen toekomstige jaren (carry-forward).

De omvang van de Vpb-heffing is afhankelijk van het al of niet daadwerkelijk optreden van fiscale winst. Dit resultaat zal in de praktijk afwijken van het bedrijfseconomisch resultaat, zoals opgenomen in de begroting en jaarrekening opgesteld op basis van de BBV voorschriften. Dit komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Er wordt een bepaling opgenomen, dat de uit de extra comptabel berekende fiscale winst voortvloeiende Vpb-heffing in de begroting en jaarstukken wordt begroot en verantwoord. Het is de bedoeling dat dit als één bedrag in het programmaplan respectievelijk de programmaverantwoording wordt opgenomen.

De invoer van de Vpb betekent veel extra werk en kan ook financiële gevolgen hebben voor Provincies en Gemeenten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Solmate heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd op het gebied van CODA. Met deze kennis hebben we een scan ontwikkeld. Met deze scan kan je jouw financiële omgeving volledig in kaart brengen. Geïnteresseerd?

Neem contact op

Bron: begrotingscirculaire2017-2020gemeenten

Fotocredit: Bouwstenen voor Sociaal 

Topics: Coda Financials